หน้าหลัก

บริษัท วราลีการบัญชี จำกัด

โทรศัพท์ 062-6654545 / 063-8959556 แฟกซ์ 02-7570836

waraleeaccount@hotmail.com

 

 • งานจดทะเบียนธุรกิจ 
  • รับจดทะเบียนห้างฯ ร้าน บริษัท
  • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
  • ขึ้นทะเบียน e-Tax

 

 • งานจัดทำบัญชี
  • บริการจัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมที่กรมสรรพากรยอมรับ
  • จัดทำรายงานภาษี พร้อมทั้งนำส่งแบบชำระต่อกรมสรรพากรประจำเดือน (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
  • จัดทำสมุดรายวันขั้นต้นทุกประเภทบัญชี
  • จัดทำบัญชีแยกประเภททุกประเภทบัญชี
  • ปิดงบการเงินทุกเดือนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ทุกเดือน
  • ปิดงบการเงินรายปี เพื่อนำส่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

 • งานที่ปรึกษาบัญชี
  • ให้คำปรึกษาแนะนำด้านบัญชี-ภาษีอากร และระบบการจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
  • ให้คำแนะนำการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
  • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร อาทิ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีฯ เพื่อการบันทึกบัญชี รายได้ ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ บัญชีสินทรัพย์ และค่าเสื่อมราคา

 

 • งานตรวจสอบบัญชี
  • จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐานในราคาที่เหมาะสม